Navigation
Your Cart

Terms & Conditions

PTAC informācija par pasūtījuma atteikšanu un līguma laušanu.

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma šādos gadījumos:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 14.pants. Preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem

1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

3. tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;

4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;

5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;

6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

 


        Patērētāju tiesību aizsardzības likums 28. pants

Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

 • attiecīgi samazina preces cenu;
 • bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
 • apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
 • atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
 • Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

Precesdarbam.lv aicina klientus saudzīgi izturēties ar precēm atteikuma tiesību realizēšanas termiņā! 

          Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumiem "Noteikumi par distances līgumu":

 • 14.1 Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. (MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1301 redakcijā)
 • 15. Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • 15.1. līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;
  • 15.2. preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar kontrolēt, un pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;
  • 15.3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • 15.4. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • 15.5. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;
  • 15.6. līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;
  • 15.7. līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;
  • 15.8. līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;
  • 15.9. līgums noslēgts izsolē;
 • Klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci mums atpakaļ, bet Precesdarbam.lv patur tiesības nepieņemt preci vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja saskaņā ar p.14.1. preces vērtība tika samazināta, tai skaitā:
  • prece ir nolietota un/vai bojāta,
  • prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņēmot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargāt preci no bojājumiem vai bojāšanās.
  •  

          Patērētāju tiesību aizsardzības likums 12.pants. Atteikuma tiesības

(1)Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

             1. var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:

            2. līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

            3.distances līguma;

(2)Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

(3)Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

(4)Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

(5)Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


*Līgums ir dokuments, kas fiksē divu vai vairāku juridisku vai fizisku personu savstarpējo vienošanos par kādu attiecību nodibināšanu un notikumus, kas regulē šīs attīecības.

Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām - PTAC mājas lapā.